Екмалян - Бадарак

Макар Григори Йекмалян (Մակար Գրիգորի Եկմալյան) (2.02.1856 г. – 19.03. 1905 г.) - Арменски композитор, диригент, педагог, фолклорист, ученик на Римски-Корсаков, класик на арменската музика, играл важна роля в развитието на Арменското музикално изкуство на XIX-XX век.
Учи в Семинарията в Ечмиадзин и по-късно в Санкт Петербург с Николай Римски-Корсаков. След това преподава музика в Тбилиси, където умира през 1905 г. Негов гениален ученик е Гомидас.
Освен плеядата руски композитори, творчеството на Йекмалян е високо ценено от Верди, Камий Сен-Санс и много други известни музиканти от Европа.
Музикалните произведения на Йекмалян още приживе са публикувани в Германия и Австрия.
Най-известното му произведение е Арменска литургия  (Պատարագ), коeто завършва през 1892 г. в няколко варианта. Сурп Бадарак е публикувана за първи път в Лайпциг през 1896 г.

Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն Քո։
Եկեսցէ արքայութիւն Քո։
Եղիցին կամք Քո
որպէս յերկինս և յերկրի։
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր։
և թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս և մեք թողումք մերոց պարտապանաց։
և մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն։
զի Քո է արքայություն և զորություն
և փառք յավիտյանս.
Ամեն

ХАЙР МЕР, ВОР ЙЕРГИНС ЕС.

СУРП ЙЕХИЦИ АНУН КО.

ЙЕГЕСЦЕ АРКАЙУЦЮН КО.

ЙЕХИЦИН ГАМК КО,

ВОРБЕС ЙЕРГИНЪС ЙЕВ ЙЕРГЪРИ.

ЪЗХАЦ МЕР ХАНАБАЗОРТ ДУР МЕЗ АЙСОР.

ЙЕВ ТОХ МЕЗ ЪЗБАРДИС МЕР,

ВОРБЕС ЙЕВ МЕК ТОХУМК МЕРОЦ БАРДАБАНАЦ.

ЙЕВ МИ ДАНИР ЪЗМЕЗ И ПОРЦУЦЮН,

АЙЛ ПЪРГЯ ЪЗМЕЗ И ЧАРЕ.

ЗИ КО Е АРКАЮЦЮН, ЙЕВ ЗОРУЦЮН,

ЙЕВ ПАРК ХАВИДЯНЪС. АМЕН.