ՇԱՐԱԿԱՆ - Առաւօտ լուսոյ (Аравот лусо - Сутрин рано)
ՇԱՐԱԿԱՆ - Առաւօտ լուսոյ (Аравот лусо - Сутрин рано) 
Автор: Св. Нерсес Шнорхали (1100 - 1173)
Изпълните: Карине Аветисян

Առաւօտ լուսոյ

Երգ աղօթական

Առաւօտ լուսոյ, Արեգակն արդար, Առ իս լոյս ծագեա:

Բըղխումն ի Հօրէ, Բըղխեա ի հոգւոյս, Բան քեզ ի հաճոյս:

Գանձդ ողորմութեան, Գանձիդ ծածկելոյ Գըտող զիս արա:

Դուռն ողորմութեան, Դաւանողիս բաց, Դասեցո վերնոցն:

Երրեակ միութիւն, Եղելոց խնամող, Եւ ինձ ողորմեա:

Զարթիր, Տէր, յօգնել, Զարթո ըզթմրեալս, Զուարթնոց նըմանիլ:

Էդ Հայր անսկիզբն, Էակից Որդի, Է միշտ սուրբ Հոգի:

Ընկալ զիս, գըթած, Ընկալ, ողորմած, Ընկալ, մարդասէր:

Թագաւոր փառաց, Թողութեանց տուող, Թող ինձ զյանցանս:

Ժողովող բարեաց, Ժողովեա եւ զիս Ժողովս անդրանկաց:

Ի քէն, Տէր, հայցեմ, Ի մարդասիրէդ, Ինձ բժշկութիւն:

Լեր կեանք մեռելոյս, Լոյս խաւարելոյս, Լուծանող ցաւոյս:

Խորհրդոց գիտող, Խաւարիս շնորհեա Խորհուրդ լուսաւոր:

Ծնունդ Հօր ծոցոյ, Ծածկելոյս ստուերաւ Ծագեա զլոյս փառաց:

Կենարար փրկիչ, Կեցո զմեռեալս, Կանգնեա զգլորեալս:

Հաստեա հաւատով, Հաստատեա յուսով, Հիմնեցո սիրով:

Ձայնիւս աղաչեմ, Ձեռօքս պաղատիմ, Ձիր բարեաց շնորհեա:

Ղամպարամբ լուսոյ, Ղեկավար ճարտար, Ղօղեալս ամրացո:

Ճառագայթ փառաց, Ճանապարհ ինձ ցոյց, Ճեպել ի յերկինս:

Միածինդ Հօր, Մոյծ զիս յառագաստ Մաքուր հարսանեացդ:

Յորժամ գաս փառօք Յահագին աւուրն, Յիշեա զիս, Քրիստոս:

Նորոգող հնութեանց, Նորոգեա եւ զիս, Նորոգ զարդարեա:

Շնորհատու բարեաց, Շնորհեա զքաւութիւն, Շնորհեա զթողութիւն:

Ուրախացո, Տէր, Ոգւոյս փրկութեամբ, Ոյր վասն եմ ի սուգ:

Չար մշակողին, Չար սերմանց նորին Չորացո զպըտուղն:

Պարգեւիչ բարեաց, Պարգեւեա իմոց Պարտեացս թողութիւն:

Ջուր շնորհեա աչացս, Ջերմ հեղուլ զարտօսր, Ջնջել զյանցանս:

Ռետինդ քաղցու, Ռամ հոգւոյս արբո, Ռահ ցոյց ինձ լուսոյ:

Սէր անուն Յիսուս, Սիրով քով ճըմլեա, Սիրտ իմ քարեղէն:

Վասըն գըթութեանդ Վասն ողորմութեանդ, Վերստին կեցո:

Տենչալւոյդ տեսլեամբ Տուր ինձ յագենալ, Տէր Յիսուս Քրիստոս:

Րաբունդ երկնաւոր, Րոտեա զաշակերտս Րամից երկնայնոց:

Ցօղ արեան քո, Տէր, Ցօղեա ի հոգիս, Ցընծասցէ անձն իմ:

Իիւծեալըս մեղօք, Իիւծեալ աղաչեմ, Իիւսել ինձ բարիս:

Փրկիչ բոլորից, Փութա զիս փրկել Փորձութեանց մեղաց:

Քաւիչ յանցանաց, Քաւեա զօրհնաբանս, Քեզ երգել զփառս:

Սուրբ Աստուածածնին բարեխօսութեամբ. Յիշեա, Տէր եւ ողորմեա: